Fundament

1850-1890I ældre byggeri er fundamenter og kældervægge opført af murværk - som regel af hårdt brændte mursten og ofte med hydraulisk mørtel. Afhængig af lokale forhold kan fundamenter helt eller delvist bestå af natursten (kampsten). Hvor bundforholdene har krævet det, er fundamenter anlagt på slyngværker eller pæle.

Hen mod slutning af 1800-tallet forsøgtes problemer med opstigende grundfugt i stigende grad undgået ved inlæg af fugtstandsende lag (membran), både mellem fundament og kældervæg og over terræn mellem kældervæg og ydervæg/facade.

Forslag til litteratur:
A. Thortsen: Lærebog i Fundering (1890)
Danskbyggeskik.dk: Bygningsdel/Fundamenter/Funderingsmetoder

Grundejernes Investeringsfond, Realdania og Byggeskadefonden