Trækning gesims

Udskiftning af vinduesoverligger

Bygningstype 3: 1920-1940Indmurede jernbjælker over vinduer ligger normal godt beskyttet af facademurværk, men overliggere over kældervinduer og i nogle tilfælde over vinduer i stueetagen og øverste etage kan være udsatte for fugtpåvirkninger – enten som følge af opstigende grundfugt, indtrængende slagregn fx i forbindelse med gesimsfremspring eller gennem huller i taget.

Længerevarende fugtpåvirkning medfører tæring af jernbjælkerne, der herefter udvider sig og sprænger murværket, så det revner. Samtidigt svækkes jernbjælkernes bæreevne. Hvor bæreevnen er tilstrækkeligt nedsat, skal bjælkerne udskiftes.

På grund af jernbjælkernes placering - som en integreret del af facademurværket - kræver en udskiftning heraf normalt et relativ omfattende indgreb i bygningen. Nye jernbjælker skal være rustbeskyttede (fx galvaniserede), og som en vigtig del af skadesreparationen skal kilden til opfugtningen – og dermed nedbrydningen – findes og elimineres.

Udskiftning af jernbjælker over vinduer kræver midlertidig afstivning af facademurværket, mens arbejdet pågår. Der findes forskellige afstivningsløsninger, der som udgangspunkt alle bør etableres på grundlag af en ingeniørmæssig beregning.

Find mere information hos bl.a. BYG-ERFA: Murværkskonstruktioner

Foto: Jesper Engelmark