Trækning gesims Trækning gesims

Udskiftning af vinduesoverligger

Bygningstype 1 og 2: 1850-1920Indvendige træoverliggere over vinduer ligger normal godt beskyttet af facademurværk, men overliggere over kældervinduer og i nogle tilfælde over vinduer i stueetagen og øverste etage kan være udsatte for fugtpåvirkninger – enten som følge af opstigende grundfugt, indtrængende slagregn fx i forbindelse med gesimsfremspring eller gennem huller i taget.  

Længerevarende fugtpåvirkning og mangelfuld udtørring medfører svampeangreb og deraf følgende nedbrydning af træet. Ved større angreb i en træoverligger vil den tilstødende etageadskillelse typisk også være omfattet, og det er vigtigt at være opmærksom på tegn på svampeangreb fx i forbindelse med vinduesudskiftning, hvor overliggere måske bliver delvist blotlagte.  

I dag anvendes uorganisk materiale – typisk stålbjælker eller ståltegl – som erstatning for nedbrudte træoverliggere. Ved udskiftning vil det normalt være tilstrækkeligt at foretage en forsigtig, midlertidig fjernelse af få skifter murværk over træoverliggerne, og kun i de færreste tilfælde vil det kræve en midlertidig understøtning.  

Der må dog påregnes en vis blotlægning af overliggeren for at denne kan udskiftes, bl.a. ved midlertidig fjernelse af lysninger og indfatninger omkring vinduesfalsen.  

Fotos: Jesper Engelmark